Print deze folder
Print folder


Verpleegafdeling F2

Weer naar huis na een operatie aan arm, hand of schouder

Algemeen

Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder te herstellen. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen.

Ontslaggesprek

De verpleegkundige van de afdeling voert een ontslaggesprek met u. Hij/zij bespreekt met u uw vertrek uit het ziekenhuis, de controle en/of nabehandeling, de nawerking van anesthesie, de algemene leefregels en speciale instructies.

Uw vertrek uit het ziekenhuis

Nazorg

Tijdens uw opname in het ziekenhuis is met u besproken of u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Mogelijk gaat u voor tijdelijke opvang naar een verzorgings-, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Indien nodig, is er hulp voor thuis geregeld. Eventuele hulpmiddelen zijn verkrijgbaar bij de thuiszorgwinkel.

Vervoer

De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis, verzorgings- of verpleeghuis gaat. Uw familie of een kennis kan u ophalen. Als het op medisch advies noodzakelijk is dat u liggend vervoer nodig heeft, regelt de verpleegkundige dat u met een ambulance naar uw adres wordt gebracht.

Medicijnen

Voor nieuwe medicijnen krijgt u een recept mee. U kunt de medicijnen ophalen bij uw eigen apotheek of bij apotheek Oude IJssel. Deze apotheek bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost).

Overdracht naar huisarts

Uw behandelend arts informeert uw huisarts schriftelijk over uw behandeling en de nazorg.

Controle en/of nabehandeling

De arts heeft met u gesproken over een eventuele controle of nabehandeling. Voor de controle wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek. De verpleegkundige bespreekt met u welke afspraken voor u gemaakt zijn.

Nawerking anesthesie

Afhankelijk van het soort verdoving kunnen de volgende nawerkingen optreden:

Narcose

Wanneer u onder narcose bent behandeld, kan het voorkomen dat u zich enige tijd na uw ontslag nog niet helemaal fit voelt. U kunt wat keelpijn hebben. Dat komt omdat u tijdens de narcose bent beademd door middel van een buis in uw keel. Het kan ook voorkomen dat u last van spierpijn hebt.

Ruggenprik

Wanneer u een ruggenprik hebt gekregen, kunt u last hebben van rugpijn. Dit heeft te maken met uw houding tijdens de operatie. De rugpijn verdwijnt meestal binnen enkele dagen. U kunt ook last van hoofdpijn hebben. Neem wat meer rust. Als u plat op bed gaat liggen, kan dat de hoofdpijn verminderen. Deze klachten verdwijnen binnen een week.

Plaatselijke verdoving

Bij plaatselijke verdoving kunt u last houden van tintelingen in uw arm en hand. Deze tintelingen verdwijnen in de loop van weken tot maanden vanzelf.

Algemene leefregels

Voeding

U dient voorzichtig te zijn met zware maaltijden, vooral als u onder volledige narcose bent behandeld. Eet regelmatig kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel en drink voldoende.

Roken

Roken, vooral kort na een operatie, veroorzaakt vaak klachten van duizeligheid, misselijkheid en braken.

Alchohol

Het is beter de eerste week na uw operatie geen alcohol te gebruiken.

Activiteiten

Houdt u er rekening mee dat een operatie, ook als deze in dagbehandeling is uitgevoerd, invloed heeft op uw lichamelijke conditie. Adviezen:

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u de voorschriften in de bijsluiter opvolgt. De werking van medicijnen is doorgaans beter als u zich aan deze voorschriften houdt.

Als u diabetes mellitus heeft, kan het zijn dat uw diabetesregulatie verandert door de ingreep. Vooral als uw activiteiten of voedingsgewoonten (tijdelijk) veranderen. Handel als volgt:
Heeft u vragen en bent u bij uw huisarts onder controle voor uw diabetes, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Bent u onder controle bij de internist en heeft u vragen, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Speciale instructies

Mobiliteit/activiteit

Wij adviseren u om tot aan de controleafspraak op de polikliniek niet te:

Wondverzorging


Hulp- en verbandmiddelen

 • Mitella/sling
 • Tubigrip
 • Pleisters
 • Anders..................................................

Voeding

 • Normaal
 • Zacht/licht verteerbaar
 • Anders..................................................

Speciale maatregelen

 • Oefeningen volgens instructie
 • Arm hoog houden op kussen/arm laten rusten in mitella of sling
 • Na plaatselijke verdoving uw arm 24 uur ondersteunen met..................................................
 • Bij pijn en/of zwelling koelen met ijs
 • Anders..................................................

Lichamelijke hygiëne

 • Douchen ja/nee/mits..................................................
 • Wond afdekken met..................................................
 • Na douchen pleister verschonen
 • Anders..................................................

Medicijnen

 • Paracetamol 500 mg 4 x daags 1 à 2 tabletten
 • Anders..................................................

Complicaties

Mochten zich complicaties voordoen wanneer u weer thuis bent, bijvoorbeeld koorts, zwelling of roodheid van de wond of hevig bloedverlies, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van verpleegafdeling F2. Deze verpleegafdeling is op werkdagen bereikbaar van 07.00 tot 22.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 92 36. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Vragen

Als u uit het ziekenhuis bent en nog vragen hebt over de adviezen en instructies uit de folder, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers van verpleegafdeling F2 op telefoonnummer (0314) 32 92 38. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 07.00 - 21.00 uur. In het weekend is de verpleegafdeling gesloten.

Aanvullende informatie

Tijdens uw ziekenhuisopname heeft u van de arts en/of verpleegkundige informatie gekregen over uw ziekte en behandeling. Mocht u echter nog aanvullende informatie willen dan kunt u terecht bij het Bureau Patiëntenvoorlichting in het ziekenhuis. Hier kunt u informatie krijgen over bijvoorbeeld ziekten, behandelingen, patiëntenverenigingen en sociale voorzieningen. Het bureau is op werkdagen geopend van 08.30 - 17.00 uur en bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 37.

Uw mening telt

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Wij horen graag waar u tevreden en/of ontevreden over bent. U kunt uw reactie kenbaar maken op het suggestieformulier ‘Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt.’ Het suggestieformulier is verkrijgbaar op alle verpleegafdelingen, poliklinieken en het Bureau Patiëntenvoorlichting. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (klikt u op ‘patiënteninfo, vervolgens op ‘klachten en suggesties’ en dan op ‘suggestieformulier’).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder ‘Een klacht, wat zijn de mogelijkheden’ raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op alle verpleegafdelingen, poliklinieken en het Bureau Patiëntenvoorlichting. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 214-jun 14
Print deze folder
Print folder