Print deze folder
Print folder


Maag-, Darm- en Leverziekten
Functieafdeling Interne Geneeskunde

H2 ademtest

Algemeen

Door middel van dit onderzoek kijkt de specialist of uw darm in staat is bepaalde soorten suikers goed te verteren. De hoeveelheid waterstof (H2) in uw uitademing wordt gemeten om informatie te krijgen over het functioneren van uw darmen.

Waar meldt u zich in het ziekenhuis

Meldt u zich bij de baliemedewerkers van de functieafdeling Interne Geneeskunde (eerste etage, route 52). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Voorbereiding

Een dag voor het onderzoek begint u met een dieet. De dieetvoorschriften vindt u hieronder. U dient op de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur nuchter te blijven. Dit is nodig omdat de uitkomsten van het onderzoek anders niet betrouwbaar zijn.

Bij suikerziekte

Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Dieet

Ontbijt:

Loop van de ochtend:

Tussen de middag:

Loop van de middag:

Warme maaltijd:

Loop van de avond:

Dag van onderzoek:

Op de dag van het onderzoek mag u:

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ruim 2 uur. Elke 30 minuten meet de assistent uw uitademingslucht. U blaast een lange uitademing in een daarvoor bestemd zakje. De assistent start met een nuchtere meting. Vervolgens krijgt u water met opgeloste suiker te drinken. U blaast nog 4 keer om de 30 minuten in het zakje. Tijdens het onderzoek kunt u klachten krijgen, zoals buikkrampen en diarree. Meld deze klachten aan de assistent van de functieafdeling. Uw behandelend arts vindt het belangrijk te weten welke klachten u hebt tijdens het onderzoek.

Omdat het onderzoek lang duurt, raden wij u aan iets mee te nemen om de tijd door te komen, bijvoorbeeld een boek.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken en naar huis.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend specialist.

Vragen

Hebt u nog vragen, stelt u ze dan tijdens uw bezoek aan de functieafdeling of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30-16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 35.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 997-jun 14
Print deze folder
Print folder